कुराे नेपाली राजिनितकाे

सन्सारमा सबैभन्दा बिढ राजिनित ले िबकृत बनाएकाे देश भनेर नेपाल लाइ िचिनन्छ । यित धेरै पाकृितक सम्पदा र सम्भावना हुदाहुदै पिन नेपालीको िजवनस्तर न्युन हुनाकाे कारण खराब राजिनित नै हाे भनेर ठाेकुवा गर्ने धेरै अाधारहरु छन । हुन त िवश्वका  धेरै देशमा राजनैतिक अस्िथरता कायमै छ र जनताहरु शान्तिपूर्ण िजवनयापन गर्न पाएका छैनन् । तर नेपालमा जस्तो बेिथित कमै देशमा मात्रै मैले सुनेकाे छु ।
हुन त सकारात्मक साेचले मात्रै पिरवर्तन सम्भव हुन्छ , तर याे देशमा िछटै ब्यवस्थामा पिरवर्तन अाउला जस्तो लाग्दैन । सरकारी हाेस वा िनिज कुनै पिन ठाउमा राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छे काे िनयुक्ित हुन्छ । खासगरी अाफ्ना कार्यकर्ता र अाफन्त लाइ भर्न सबै हािकमहरु तल्लीन देिखन्छन । जबसम्म याेग्यता र खुबीकाे कदर हुदैन , तबसम्म जुनसुकै सरकार अायपिन , जाेसुकै मन्त्री बनेपिन देशकाे अवस्था सुध्िरने छैन । देशमा इमानदारीताकाे राजिनित खाचो छ काेही छ याे देशलाई उकास्ने ? म त्यस्ताे मािनस खाेिजरहेछु

image

Advertisements

About chakrapanidumre

a strange spirit of human who likes travelling, reading and writing. i teach mathematics , enjoy with literature . i am searching combination on them .
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s