Monthly Archives: March 2016

कुराे नेपाली राजिनितकाे

सन्सारमा सबैभन्दा बिढ राजिनित ले िबकृत बनाएकाे देश भनेर नेपाल लाइ िचिनन्छ । यित धेरै पाकृितक सम्पदा र सम्भावना हुदाहुदै पिन नेपालीको िजवनस्तर न्युन हुनाकाे कारण खराब राजिनित नै हाे भनेर ठाेकुवा गर्ने धेरै अाधारहरु छन । हुन त िवश्वका  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment